نظارت بر آشپزخانه های

۱-ایا درب ورودی آشپزخانه تمیز است ؟

۲-ایا روی درب نوشته شده است هنگام آشپزی ورود افراد متفرقه ممنوع است ؟

۳-ابا پادری جلو آشپزخانه تمیز است ؟

۴-کف آشپزخانه سرامیک است ؟

۵_چینش وسایل کف آشپزخانه منظم است ؟

۷_یک عدد پنجره در آشپزخانه وجود دارد ؟

۸-تهویه هوا در آشپزخانه انجام می شود ؟

۹_ وجود هود در آشپزخانه. تایید می شود ؟

۱۰-پیشخوان در آشپزخانه منظم است ؟

۱۱-حفره در پیشخوان برای ریختن مستقیم زباله ایجاد شده است ؟

۱۲-نحوه دفع زباله ها و تکنیک زباله ها مورد تایید است ؟

۱۳-درز در پیشخوان وجود دارد ؟

۱۴-شستشوی درزها دقیقا انجام می شود ؟

۱۵-چینش ظروف و‌ تجهیزات آشپزخانه دققیق انجام شده است ؟

۱۶-از تمیزی خود اطمینان دارید ؟

۱۷-انبار ظروف یکبار مصرف و ظروف معمولی را دیده اید ؟

۱۸-محل نگهداری می وارد اولیه را بازدید نموده اید ؟

۱۹-ظروف آشپزخانه را مشاهده کرده آید نظم و کیفیت را بررسی کنید

۲۰-پرده های پنجره آشپزخانه تمیز است و از چه جنسی است ؟

۲۱-از وجود یخچال و فریزر مطمین هستید ؟

۲۲-تفکیک نگهداری مواد اولیه از قبیل گوشت ها و مواد فاسد شدنی انجام‌شده است ؟

۲۳-محل نگهداری ادویه جات را حتما بازدید کنید. و‌نظر خود را بیان فرمایید ؟

۲۴-دیواره های آشپزخانه تا چه حد تمیز هستند. ؟

۲۵-برنامه نظافت آشپزخانه را که در محل نصب شده است را حتما ببینید

. ۲۶-روی دیوار برنامه زمانبندی. آشپزی وجود دارد ؟